Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Opće odredbe

Temeljem Rješenja o ispunjavanju uvjeta od 14.06.2016. godine, KLASA:UP/I-330-01/16-01/157; URBR.526-05-01-01-01/2-16-2, trgovačko društvo PREMIUM SM d.o.o., 51511 Malinska, Dubašljanska 76, upisano je 30.06.2016. godine u Registar posrednika, koji vodi Hrvatska gospodarska komora, registarski broj: 79/2016.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenog između posrednika i nalogodavca.
Sklapanjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je suglasan s odredbama općih uvjeta, te da ih prihvaća u cijelosti.
Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima poslovanja
 • Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 • Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
 • Ministar je ministar nadležan za gospodarstvo.
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Ako se pojedini ugovor s nalogodavcem razlikuje od odredbi općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog ugovora.
Pažnja u pravnome prometu
Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
Ponuda nekretnina
Ponuda posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama smatraju se potvrđeni potpisivanjem ugovora o posredovanju između nalogodavca i posrednika.
Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje nalogodavca.
Ponude i obavijesti posrednika nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je nalogodavcu poznata nekretnina, koja je predmet Ugovora o posredovanju, obavezan je o tome izvijestiti Posrednika.
Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da nekretnine koje mu je Posrednik ponudio i pokazao, nije vidio sa drugim Posrednikom, niti je potpisao Ugovor o posredovanju s drugim Posrednikom.
Cijena nekretnina
Cijene nekretnina iskazane su u EUR, te su od 01.01.2023. godine i plative u EUR-ima. Fiksni tečaj konverzije iznosi 1,00 EUR = 7,53450 HRK.
Oglašavanje
Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.
Obavljanje istovrsnih poslova
Agent ne smije bez suglasnosti posrednika za kojeg na temelju ugovora o radu obavlja poslove posredovanja obavljati istodobno istovrsne poslove za drugog posrednika ni druge poslove, odnosno radnje istovjetne ili slične posredovanju koje obavlja posrednik, odnosno usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
Ako agent postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovoga članka, posrednik može od agenta tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu agent preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Ugovorom se odredbe ovoga Zakona ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drukčiji dogovor ugovornih strana, odnosno drukčiji dogovor u očitome interesu nalogodavca.
U ugovoru sklopljenom između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama općih uvjeta poslovanja Posrednika.
Isključivo posredovanje
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.
Obveze posrednika
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • postupati s osobnim podacima nalogodavca u skladu s Općom uredbom i internim procedurama te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • utvrditi istinitost podataka iz dokumenata o predmetnoj nekretnini, vlasništvu, upozoriti na nedostatke i moguće rizike s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, postojanju uknjiženih tereta, ograničenjima nekretnine u pravnom prometu sukladno posebnim propisima, Građevinskoj dozvoli, Uporabnoj dozvoli i dr. za nalogodavca bitnim podacima, ukoliko su isti vidljivi u dokumentaciji koja je dostavljena posredniku. Odgovornost posrednika je isključena, u slučaju da određeni nedostaci nisu vidljivi istome iz dostavljene dokumentacije od strane nalogodavca, i/ili su isti prešućeni posredniku od strane nalogodavca,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Obveze nalogodavca
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. U slučaju da nalogodavac posredniku prešuti određene nedostatke na nekretnini za koje je znao ili  trebao znati da postoje odgovara istome za odgovornost sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima,
 • dati na uvid posredniku energetski certifikat nekretnine (za stan ili kuću) koji je neophodan za oglašavanje nekretnine, te obveza da prilikom sklapanja Predugovora i/ili Ugovora o kupoprodaji nekretnina trećoj osobi sa kojom je isti sklopljen preda energetski certifikat,
 • omogućiti posredniku fotografiranje i/ili snimanje nekretnine, te mu dopustiti da navedene fotografije i/ili snimke objavi na svojoj web stranici, te ostalim web i tiskanim oglasnicima koje koristi,
 • osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 • ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini,
 • Posredniku dobrovoljno staviti na raspolaganje svoje osobne podatke, te dati na raspolaganje sve potrebne informacije i osobnu ispravu radi utvrđenja identiteta, a prije uspostavljanja pravnog posla, odnosno sklapanja Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnina kod kojeg je posredovao posrednik, a koje obveze su za posrednika određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
Anonimni nalogodavac
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi, koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.
Ugovor o potposredovanju
Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanja na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.
Posrednička naknada
Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.
Visina posredničke naknade ne može biti niža od 1.000 EUR-a + PDV-a (tisuću EUR-a plus PDV).
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu ili trećoj osobi priopćio ime, broj telefona druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je omogućio uvid u točnu lokaciju tražene nekretnine.

U ugovoreni iznos posredničke provizije nije uključen: prijevod Predugovora, Ugovora o kupoprodaji nekretnine, tabularne izjave i brisovnog očitovanje, niti ostale dokumentacije koja bi bila potrebna nalogodavcu radi kupoprodaje nekretnine, na jezik po izboru nalogodavca, sudske pristojbe za predbilježbu, opravdanje predbilježbe, uknjižbu, zabilježbu i sl., troškovi javnog bilježnika, troškovi nastali pri ishodovanju ostale dokumentacije od strane suda, DGU, upravnih odjela nadležnih tijela jedinice lokalne i/ili područne samouprave ili drugih tijela, niti ostali dodatni troškovi koji bi mogli nastati radi ishodovanja dokumentacije potrebne za realizaciju kupoprodaje predmetne nekretnine.
Ukoliko Posrednik ishoduje navedenu dokumentaciju za nalogodavca, isti je dužan nadoknaditi posredniku nastale troškove u visini stvarnih troškova uračunavajući iznos upravnih pristojbi, materijalnih troškova, putnih troškova i utrošenog vremena radi ishodovanja dokumentacije itd.
Nadalje, ukoliko se nekretnina nalazi izvan područja otoka Krka ili je udaljena više od 30 (slovima: trideset) km od sjedišta posrednika, nalogodavac se obvezuje podmiriti posredniku putne troškove radi posrednikovog odlaska na navedeno područje (putni troškovi iznose 0,40 EUR/km). U slučaju da dođe do sklapanja ugovora s trećom osobom radi kupoprodaje nekretnine koja se nalazi izvan područja otoka Krka ili je udaljena više od 30 (slovima: trideset) km od sjedišta posrednika, putni troškovi će biti uračunati u iznos posredničke provizije i neće se dodatno obračunavati.
Pravo na posredničku naknadu
Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.
Nalogodavac je dužan isplatiti posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca, odnosno trgovačko društvo ili druga pravna osoba koje je nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu.
Stručna osposobljenost
Posrednik mora biti stručno osposobljen za posredovanje u prometu nekretnina ili imati zaposlenu osobu agenta koji je stručno osposobljen za posredovanje u prometu nekretnina.
Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se polaganjem stručnog ispita za posredovanje u prometu nekretnina iz članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Narodne novine“ broj 107/07, 144/12, 14/14, 32/19, dalje u tekstu: ZPP).
Osiguranje od odgovornosti za štetu
Posrednik ima kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ugovoreno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja na iznos osiguranja od 1.000.000,00 HRK, odnosno 132.722,81 EUR, dok sukladno odredbama ZPP-a za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 HRK, odnosno 26.544,56 EUR po jednome štetnom događaju, 600.000,00 kuna, odnosno 79.633,69 EUR za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.
Zaštita osobnih podataka
Posrednik obrađuje osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („SL EU“ L119). Obrada osobnih podataka utvrđena je internim procedurama i dokumentima s kojima se nalogodavac obvezuje upoznati prije sklapanja ugovornog odnosa.
Prigovor
Posrednik omogućava korisnicima usluge podnošenje prigovora u svojim poslovnim prostorijama.
Prigovor se može podnijeti i putem pošte, telefaksa, elektroničke pošte.
Posrednik će odgovoriti na prigovore odmah, a najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Rješavanje sporova
U slučaju spora između posrednika i nalogodavca u vezi pravnih odnosa koji nastanu na temelju ugovora o posredovanju nadležan je Općinski sud Crikvenica. 
Završne odredbe
Za odnose između posrednika i nalogodavca, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Narodne novine“ broj 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) i Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).
Ovi opći uvjeti poslovanja dostupni su na vidljivom mjestu u poslovnim prostorijama Posrednika, te su objavljeni na web stranici Posrednika: http://www.premium-nekretnine.com/.

U Malinskoj, 16.01.2023.